• Преквалификация на кадрите в строителството препоръчва Инспекцията по труда

Преквалификация на кадрите в строителството препоръчва Инспекцията по труда

Ниската квалификация на работниците засилва високия травматизъм на строителните обекти. Това е извод от годишния план за дейността на Главната инспекция по труда (ГИТ) през 2017 г., цитиран от БТА.

От Инспекцията отчитат значително нарастване на броя строителни обекти в страната, като за София тази тенденция се наблюдава още от средата на 2015 г. Това води до увеличаване на броя на работещите от населени места извън столицата - преобладаващо от районите на Смолян, Кърджали, Благоевград, Пазарджик, Търговище и Перник, включително цели бригади от различни краища на България.

Според доклада ниската образователна степен на наетите работници, малкият им или липсващ производствен опит, както и отчасти сезонният характер на част от работата, възпрепятстват активното им участие в практическото прилагане на правилата за безопасност при работа.

От ГИТ настояват за изграждането на центрове за обучение и преквалификация на строителни кадри, както и по-високи изисквания от работодателите за наемане на квалифицирани работници. Тези действия биха допринесли за решаване на този проблем и биха намалили нивото на трудовия травматизъм, изтъкват експертите.

В доклада за пореден път се отправят критики към строителния бизнес заради продължаващата тенденцията от последните години с минимални средства да осигуряват, спазват и контролират здравословните и безопасни условия на труд. Това, според доклада, важи в пълна сила за малките и средни предприятия и в по-малка степен за големите строителни дружества.

И през 2017 г. ГИТ приоритетно ще проверява строителни обекти, в т.ч. обекти, на които се извършват дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, софийското метро, строителни обекти с голям обем изкопни работи, както и такива, на които се извършват дейности по разрушаване на съществуващи сгради и съоръжения.